TEŞVİK BAŞVURULARINDA VELİDEN İSTENECEK BELGELER

1-Aile Gelir Belgeleri

Aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge.

Gelir Beyan Taahhütnamesi (Başvurulan okulda doldurulacaktır.)

Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordro.

Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri,

Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belge.

2-Öğrenim Belgeleri

Üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri.(E-okulda kayıtlı kardeşler için ayrıca öğrenci belgesi alınmayacaktır.)

3-Başarı Belgeleri

2016-2017 ve 2017-2018 Öğretim yılında;Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz edecek bir örneği

4-Harp veya Vazife Malulü ile Engelliler

Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri.

Anne, baba, kardeş veya öğrencinin %50 ve üzeri oranında engelli olduğunu gösterir üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan raporlar.

Vazife başında vefat etmiş MEB personeli olduğunu belirtir ilgili rapor.

Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.